Caranaval zit in ons DNA
0
Winkelwagen
€ 0,00

Welkom tekst

Algemene voorwaarden

Art 1. Definities—In deze algemene voorwaarden zal worden verstaan onder:— Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop, waarbij NiiNiiX B.V. als verkoper partij is;— Verkoper: NiiNiiX B.V. — Koper: De wederpartij bij een overeenkomst;— Offerte: Een in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst door verkoper aan koper gedane aanbieding.

Art2. Toepasselijkheid—Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle offertes, alsmede op iedere acceptatie door koper van een offerte. — De toepasselijkheid van eventuele, algemene (inkoop) voorwaarden zijdens koper wordt uitgesloten. Koper verklaart uitdrukkelijk met deze uitsluiting in te stemmen.— Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien en voor zover zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.— Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
 

Art 3. Offerte—Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan,tenzij de offerte anders vermeldt.

Art 4. Wijzigingen—Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn,indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
Desalniettemin heeft verkoper de bevoegdheid, indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van levering een stijging voordoet van de kosten welke voor verkoper aan de nakoming van haar verplichting verbonden zijn, de koopprijs dienovereenkomstig te verhogen.—Indien verkoper van haar recht de overeenkomst eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Art 5. Aflevering—Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van verzending respectievelijk aflevering voor rekening van de koper.—Door aanvaarding van de te leveren goederen verklaart koper zich met kwaliteit en kwantiteit van deze goederen akkoord.—Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is verkoper bevoegd de verzending respectievelijk aflevering van goederen uit te stellen,totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Art 6. Eigendomsovergang en risico—Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij verzending respectievelijk levering.— Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom heeft voldaan, behoudt verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over,zodra  koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan.— Benodigde gereedschappen/werktuigen zoals stansmessen, matrijzen en degelijke voor exclusieve ontwerpen van koper worden aan koper in rekening gebracht, doch blijven in beheer bij verkoper. Deze gereedschappen/werktuigen mogen echter uitsluitend worden gebruikt voor opdrachten van koper, tenzij koper toestemming tot ander gebruik geeft.

Art 7. Overmacht— Indien verkoper ten gevolge van overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, worden de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort zolang de overmacht duurt.—Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake indien,verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd word aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, overstroming, werkstaking,  bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken,evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer,en voorts door alle overige oorzaken , buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.

Art 8. Prijs en Betaling—De koopprijs omvat uitsluitend de prijs van de goederen, exclusief heffingen en belastingen, zoals btw .—Koper is verplicht tot contante betaling, tenzij anders word overeengekomen. Indien bij levering niet per kas wordt afgerekend is koper verplicht tot betaling over te gaan binnen 30 dagen na ontvangst van factuur of vordering tot betaling.—Koper is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.—Indien koper niet tijdig aan zijn betaling verplichtingen voldoet,is verkoper gerechtigd vanaf 1 dag na vervaldatum van factuur over het vervallen bedrag de wettelijke rente te berekenen gedurende de periode welke te laat betaald is. Deze bevoegdheid laat onverlet het in artikel 9 bepaalde.

Art 9. Wanprestatie/ontbinding—Indien koper een of meer van de uit hoofde van de overeenkomst of de algemene voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is verkoper bevoegd, onverlet de overige, haar wettelijk toekomende middelen, de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde winst, de reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en de kosten van incassomaatregelen.—Indien verkoper bij wanprestatie van koper tot gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen overgaat, zijn de kosten daarvan voor rekening van koper. Deze kosten worden geacht tenminste vijftien procent met een minimum van 22,69 euro exclusief btw te bedragen van de koopprijs.—Onverlet de overige haar toekomende middelen, wordt verkoper door koper onherroepelijk gemachtigd om, indien koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet volledig nakomt,zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst reeds geleverde goederen weer terug te nemen.—Verkoper is bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.—De in het vorige lid genoemde bevoegdheid heeft verkoper eveneens bij een gevreesde verslechtering van de solvabiliteit van koper.

Art 10. Geschillen—Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit de overeenkomst,of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de naar de normale regelen van competentie bevoegde rechter te Den Bosch (Nederland).Verkoper behoudt zich echter eveneens het recht voor een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied waar koper gevestigd is.

Art 11. Toepasselijk recht—Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden,zal bij uitsluiting toepasselijk zijn het Nederlandse recht. 

Heeft u vragen of wilt u een kopie ontvangen kunt een e-mail sturen naar: info@NiiNiiX.nl


 

Over ons

Ontdek de beste carnavalswinkel van Rosmalen op Oetelclub.nl! Met onze snelle levering, duidelijke communicatie en transparante prijzen zijn wij uw eerste keuze voor carnavalsartikelen. Onze collectie bevat alles van authentiek Nederlands ontworpen carnavalsemblemen, inclusief de populaire Oeteldonk-emblemen, beschikbaar in hoeveelheden van 100 tot 5000. Al sinds 1981 bieden wij creatieve oplossingen voor al uw carnavalsbehoeften. Of u nu uit Oeteldonk, Kruikenstad, of een andere regio komt, onze webshop heeft een uitgebreide selectie aan geborduurde emblemen voor elke carnavalsvierder. Maak uw carnaval compleet en plaats vandaag nog uw bestelling bij Oetelclub.nl!

Openingstijden

GESLOTEN t/m 1 oktober 2024

(actuele openingstijden op onze feestboekpagina)
https://www.facebook.com/oeteldonk.club


Robijnborch 3
5241LK Rosmalen
Nederland
Telefoon +31- (0) 73- 888 52 52
info@niiniix.nl
* = prijzen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.